Triratna

Buddhistiska gemenskapen Triratna är en del av den världsomspännande buddhistiska rörelsen Triratna Buddhist Community (tidigare kallad Friends of the Western Buddhist Order, FWBO) som grundades av britten Sangharakshita. Efter att ha tillbringat 20 år i Indien, där Sangharakshita studerade och praktiserade inom några av buddhismens huvudtraditioner, återvände han år 1967 till England där han startade denna nya buddhistiska rörelse. Målsättningen är att gå tillbaka till dharma, Buddhas lära, och applicera den på livet i väst. Med utgångspunkt i buddhismens grundläggande principer skapas därmed former för buddhistisk praktik här och nu, i den tid och det samhälle vi idag lever.

Triratna betyder ”de tre juvelerna” och avser Buddha – upplysningen; Dharma – Buddhas lära; Sangha – den buddhistiska gemenskapen.

Kärnan i Triratna utgörs av de personer som mottagit ordination som medlemmar i Buddhistorden Triratna. Ordensmedlemmarna sätter de buddhistiska idealen  i centrum av sina liv och verkar på olika sätt för att främja spridandet av buddhismen. Inom Triratna blir män ordinerade av män, medan kvinnor blir ordinerade av kvinnor. Det sistnämnda är nästan att betrakta som världsunikt inom buddhismen. För närvarande finns drygt 1600 ordensmedlemmar världen över. Ordens vänner är alla de som på olika sätt tar del av Triratnas aktiviteter, utan formellt medlemskap.

Triratna Malmö hör nära ihop med Stockholms Buddhistcenter som är vår modersangha. Våra aktiviteter sker under stöd av samt i samarbete med flera ordensmedlemmar inom Triratna. Du når oss på e-postadressen triratna.malmo@gmail.com

Sedan 7 april 2016 är Triratna Malmö en självständig förening. Styrelsen i Triratna Malmö består av ordensmedlemmen Kshantida (ordförande) tillsammans med tre mitror (personer som valt att fördjupa sin buddhistiska praktik inom ramen för Triratna): Ulrika (kassör), Leona (sekreterare) och Josephine (ordinarie ledamot).